top of page

DISCLAIMER

 

 

 

 

 

PRIVACY BELEID

Onderwerp

Dit beleid wordt uitgevaardigd door Bico By Cookie, gevestigd te Moorselsteenweg 84 in 1933 Sterrebeek, geregistreerd onder het nummer BE 0770 402 407 (hierna "de verantwoordelijke voor de verwerking" genoemd).
Het doel van dit beleid is bezoekers van de website die gehost wordt op het volgende adres: https://www.bicobycookie.be (hierna de "website" genoemd) te informeren over de manier waarop gegevens worden verzameld en verwerkt door de voor de verwerking verantwoordelijke.
Dit beleid maakt deel uit van de wens van de verwerkingsverantwoordelijke om transparant te handelen, in overeenstemming met zijn nationale bepalingen en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de "Algemene verordening gegevensbescherming" genoemd).
De verantwoordelijke voor de verwerking besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn gebruikers en verbindt zich er derhalve toe redelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, openbaarmaking of onrechtmatig gebruik.
Persoonsgegevens" worden gedefinieerd als alle persoonsgegevens betreffende de gebruiker, d.w.z. alle informatie die de gebruiker direct of indirect identificeert als een natuurlijke persoon.
Indien de gebruiker wenst te reageren op één van de hierna beschreven praktijken, kan hij/zij contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking op het postadres of e-mailadres vermeld in de rubriek "contact gegevens" van dit beleid.

Welke gegevens verzamelen wij?

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens volgens de hieronder beschreven methoden en beginselen:
- zijn domein (automatisch gedetecteerd door de server van de controller), inclusief het dynamische IP-adres;
- zijn/haar e-mailadres indien de gebruiker dit eerder heeft bekendgemaakt, bijvoorbeeld door berichten of vragen op de website te verzenden, door per e-mail met de controller te communiceren, door deel te nemen aan discussieforums, door zich met identificatie toegang te verschaffen tot het afgeschermde deel van de website, enz;
- alle informatie betreffende de pagina's die de gebruiker op de website heeft geraadpleegd
- alle informatie die de gebruiker vrijwillig heeft verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van informatieve enquêtes en/of registraties op de website, of door zich met identificatie toegang te verschaffen tot het afgeschermde deel van de website.
Het is mogelijk dat de verantwoordelijke voor de verwerking ook niet-persoonlijke gegevens verzamelt. Deze gegevens worden gekwalificeerd als niet-persoonsgebonden gegevens omdat zij geen directe of indirecte identificatie van een specifieke persoon mogelijk maken.
De informatie kan dus voor om het even welk doel worden gebruikt, bijvoorbeeld om de website, de aangeboden producten en diensten of de reclame van de controller te verbeteren.
Indien niet-persoonsgebonden gegevens op zodanige wijze met persoonsgegevens worden gecombineerd dat identificatie van de betrokkenen mogelijk is, worden deze gegevens als persoonsgegevens behandeld totdat het onmogelijk is ze in verband te brengen met een bepaalde persoon.

Prijs

De prijs van de producten en/of diensten wordt in euro weergegeven, belastingen inbegrepen.
Iedere verhoging van de BTW (Belasting over de Toegevoegde Waarde) of iedere nieuwe belasting die zou worden opgelegd tussen het moment van de bestelling en de levering en/of de uitvoering, zal automatisch ten laste van de klant worden gelegd.
Eventuele kosten van levering zijn niet in de weergegeven prijs opgenomen, maar worden afzonderlijk berekend in de loop van de bestelprocedure, in functie van de wijze en de plaats van levering, alsook in functie van het aantal bestelde producten. 

Methoden van inzameling

De voor de verwerking verantwoordelijke verzamelt persoonsgegevens wanneer:
- je surft op onze website
- u registreert zich op onze website
- u zich op onze website registreert om onze nieuwsbrieven en commerciële mededelingen te ontvangen
- u plaatst een bestelling op onze website 
- u neemt deel aan een wedstrijd, hetzij op onze website, hetzij op een partnerwebsite
- u inhoud plaatst op een van onze sociale mediasites of ermee instemt dat wij door u geplaatste inhoud hergebruiken

Doeleinden van de verwerking

Persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt voor de hieronder vermelde doeleinden:
- te zorgen voor het beheer en de controle van de uitvoering van de aangeboden diensten;
- verzending en follow-up van bestellingen en facturen;
- het versturen van promotionele informatie over de producten en diensten van de verantwoordelijke voor de verwerking;
- het verzenden van promotiemateriaal,
- om de vragen van de gebruiker te beantwoorden;
- om statistieken te maken;
- om de kwaliteit van de website en van de door de verantwoordelijke voor de verwerking aangeboden producten en/of diensten te verbeteren;
- om informatie over nieuwe producten en/of diensten van de verantwoordelijke voor
de verwerking toe te zenden;
- met het oog op commerciële prospectie;
- een betere identificatie van de interesses van de gebruiker mogelijk te maken.
De verantwoordelijke voor de verwerking kan verwerkingen uitvoeren die nog niet in dit beleid zijn voorzien. In dat geval zal vóór het hergebruik van zijn/haar persoonsgegevens contact met de gebruiker worden opgenomen om hem/haar op de hoogte te brengen van de wijzigingen en om hem/haar de mogelijkheid te bieden, indien nodig, dit hergebruik te weigeren.

Gewettigde belangen

Sommige van de door de verantwoordelijke voor de verwerking verrichte verwerkingen zijn gebaseerd op de rechtsgrondslag van zijn rechtmatige belangen. Deze rechtmatige belangen staan in verhouding tot de eerbiediging van de rechten en vrijheden van de gebruiker. Indien de gebruiker in kennis wenst te worden gesteld van de bijzonderheden van de doeleinden die op de rechtsgrondslag van legitieme belangen zijn gebaseerd, wordt hem aangeraden contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking (zie punt betreffende "contactgegevens").

Bewaartermijn

In  het algemeen bewaart de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden waarvoor zij worden gebruikt en in overeenstemming met de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften,
De persoonsgegevens van een klant worden maximaal 10 jaar na het einde van de contractuele relatie tussen de klant en de voor de verwerking verantwoordelijke bewaard,
Aan het einde van de bewaringstermijn stelt de verantwoordelijke voor de verwerking alles in het werk om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens onbeschikbaar en ontoegankelijk zijn gemaakt.

Toepassing van rechten

Voor alle hierna opgesomde rechten behoudt de verantwoordelijke voor de verwerking zich het recht voor om de identiteit van de gebruiker te verifiëren voor de toepassing van de hierna opgesomde rechten,
Dit verzoek om aanvullende informatie wordt gedaan binnen een maand nadat de gebruiker het verzoek heeft ingediend.

Toegang tot gegevens en kopiëren

De gebruiker kan kosteloos schriftelijke mededeling of een kopie verkrijgen van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en die zijn verzameld.
De verantwoordelijke voor de verwerking kan een redelijke, op de administratiekosten gebaseerde vergoeding vragen voor eventuele extra kopieën die door de gebruiker worden aangevraagd.
Wanneer de gebruiker een dergelijk verzoek langs elektronische weg doet, wordt de informatie verstrekt in een algemeen gebruikte elektronische vorm, tenzij de gebruiker anders verzoekt.
Tenzij anders bepaald in de algemene verordening gegevensbescherming, krijgt de gebruiker uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek een kopie van zijn of haar gegevens.

Recht op correctie

De gebruiker kan zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand kosteloos de rectificatie verkrijgen van persoonsgegevens die onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, alsmede de aanvulling van de gegevens indien deze onvolledig zijn.
Behoudens de uitzonderingen waarin de Algemene verordening gegevensbescherming voorziet, wordt het verzoek om toepassing van het recht op correctie binnen een maand na de indiening ervan behandeld.

Recht op beperking van de verwerking

De gebruiker kan de beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens verkrijgen in de hieronder opgesomde gevallen:
wanneer de gebruiker de juistheid van een gegeven betwist en alleen voor de tijd dat de controleur het kan controleren;
wanneer de verwerking onwettig is en de gebruiker de voorkeur geeft aan beperking van de verwerking boven wissing;
wanneer de gebruiker de informatie, hoewel deze niet langer noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking, nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van zijn wettelijke rechten;
gedurende de tijd die nodig is om de geldigheid van een door de gebruiker ingediend verzoek om verzet te onderzoeken, met andere woorden gedurende de tijd die de voor de verwerking verantwoordelijke nodig heeft om de belangenafweging tussen de rechtmatige belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke en die van de gebruiker te maken.
De verantwoordelijke voor de verwerking zal de gebruiker informeren wanneer de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

Recht op wissen (recht om te worden vergeten)

De gebruiker kan de wissing van hem betreffende persoonsgegevens verkrijgen, wanneer een van de volgende redenen van toepassing is
- de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden van de verwerking;
- de gebruiker zijn toestemming voor de verwerking van zijn gegevens heeft ingetrokken en er geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking is
- de gebruiker bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn en/of de gebruiker zijn specifieke recht uitoefent om bezwaar te maken in verband met direct marketing (met inbegrip van profilering)
- de persoonsgegevens op onwettige wijze zijn verwerkt;
- de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting (van het recht van de Unie of van een lidstaat) waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen;
- de persoonsgegevens zijn verzameld in het kader van de verlening van diensten van de informatiemaatschappij aan kinderen.
Tenzij in de Algemene verordening gegevensbescherming anders is bepaald, is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand op het verzoek van de gebruiker te antwoorden en de redenen te geven waarom hij dat niet doet.

Recht op "dataportabiliteit

De gebruiker kan te allen tijde verzoeken om zijn persoonsgegevens kosteloos in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen, met name met het oog op de doorgifte ervan aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, wanneer:
de gegevensverwerking op geautomatiseerde wijze geschiedt; en wanneer
de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker of op een overeenkomst tussen de gebruiker en de voor de verwerking verantwoordelijke.
Onder dezelfde voorwaarden en op dezelfde wijze heeft de gebruiker het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking te verlangen dat de hem betreffende persoonsgegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, mits dit technisch mogelijk is.
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

Ontvangers van de gegevens en verstrekking van de gegevens aan derden

De ontvangers van de verzamelde en verwerkte gegevens zijn, naast de verantwoordelijke voor de verwerking zelf, zijn werknemers of andere onderaannemers, zijn zorgvuldig geselecteerde commerciële partners, gevestigd in de Europese Unie, die met de verantwoordelijke voor de verwerking samenwerken bij de marketing van producten of het verlenen van diensten.
Indien gegevens aan derden worden verstrekt met het oog op direct marketing of commerciële prospectie, wordt de gebruiker daarvan vooraf in kennis gesteld, zodat hij kan kiezen of hij de overdracht van zijn gegevens aan derden aanvaardt.
Zodra deze doorgifte gebaseerd is op de toestemming van de gebruiker, kan de gebruiker zijn toestemming voor dit specifieke doel te allen tijde intrekken.
De verantwoordelijke voor de verwerking leeft de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen na en ziet er in alle gevallen op toe dat zijn partners, werknemers, onderaannemers of andere derden die toegang hebben tot deze persoonsgegevens, dit beleid naleven.
De verantwoordelijke voor de verwerking maakt de persoonsgegevens van de gebruiker bekend wanneer de wet, een gerechtelijke procedure of een bevel van een overheidsinstantie een dergelijke bekendmaking noodzakelijk maakt.
De voor de verwerking verantwoordelijke draagt geen persoonsgegevens over buiten de Europese Unie.

Beveiliging

De voor de verwerking verantwoordelijke treft passende technische en organisatorische maatregelen om, gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen, een passend beveiligingsniveau voor de verwerking en voor de verzamelde gegevens te waarborgen. Daarbij wordt rekening gehouden met de stand van de kennis, de uitvoeringskosten, de aard, de omvang, de context en de doeleinden van de verwerking, alsmede de risico's voor de rechten en vrijheden van de gebruikers.
De verantwoordelijke voor de verwerking maakt bij de overdracht of ontvangst van gegevens op de website altijd gebruik van versleutelingstechnologieën die erkend zijn als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
De verantwoordelijke voor de verwerking heeft passende veiligheidsmaatregelen getroffen om het verlies, het misbruik of de wijziging van de op de website ontvangen informatie te beschermen en te voorkomen.
Indien de persoonsgegevens onder de controle van de verantwoordelijke voor de verwerking worden gecompromitteerd, zal de verantwoordelijke voor de verwerking onverwijld optreden om de oorzaak van de inbreuk vast te stellen en passende corrigerende maatregelen te nemen.
De verantwoordelijke voor de verwerking zal de gebruiker van dit incident op de hoogte brengen indien de wet dit vereist.

Klachten en bezwaarschriften

Indien de gebruiker wenst te reageren op één van de praktijken die in dit Beleid worden beschreven, is het raadzaam rechtstreeks contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking.
De gebruiker kan ook een klacht indienen bij zijn nationale toezichthoudende autoriteit, waarvan de contactgegevens zijn vermeld op de officiële website van de Europese Commissie: http://ec.europe.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.
Bovendien heeft de gebruiker de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de bevoegde nationale rechtbanken.

 

Contact gegevens

Voor vragen en/of klachten in verband met dit beleid kan de gebruiker contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking:
Per e-mail: info@bicobycookie.be
Per post: Bico by Cookie, Moorselsteenweg 84 - 1933 Sterrebeek

Wijziging

De controleur behoudt zich het recht voor de bepalingen van dit beleid te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen zullen rechtstreeks op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking worden bekendgemaakt. 


Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht
Dit Beleid wordt beheerst door het nationale recht van de plaats waar de verantwoordelijke voor de verwerking zijn hoofdvestiging heeft.
Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van dit Beleid is onderworpen aan de jurisdictie van dat nationale recht. 
Deze versie van het beleid is gedateerd op 01/12/2023.

COOKIEBELEID

 

 

Onderwerp

Dit beleid is opgesteld door Bico by Cookie, uitgever van de website bicobycookie.be (hierna de "website"), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Moorselsteenweg 84 1933 Sterrebeek onder ondernemingsnummer BE 0770 402 407.

Bico by Cookie (hierna genoemd "wij", "ons", "onze") streeft ernaar u de best mogelijke service te bieden en wil daarom uw vertrouwen in ons bedrijf behouden door u op de hoogte te stellen van ons beleid inzake het gebruik en de opslag van cookies.

Wat is een koekje?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat wordt geplaatst en wordt uitgegeven door de server van de website die u bezoekt.

De cookie identificeert de browser van uw terminal, maar nooit u persoonlijk. Bovendien kan de server van een website alleen de cookies lezen die hij zelf heeft geplaatst en heeft hij geen toegang tot andere informatie op uw computer of mobiele apparaat.

Cookies kunnen ofwel geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt ("oorspronkelijke cookies") of door partners waarmee deze website samenwerkt ("third-party cookies").

Hoe lang een cookie geldig is

Sommige cookies verlopen wanneer u uw browser sluit ("sessiecookies"), terwijl andere voor langere tijd op uw terminal blijven staan, soms zelfs totdat u ze handmatig verwijdert ("permanente cookies").

In het algemeen hebben cookies een beperkte geldigheidsduur. De meest voorkomende geldigheidsduur is 30 dagen en de maximale periode is 13 maanden vanaf de dag dat de cookie op uw terminal wordt geplaatst.

Algemene doelstellingen van cookies

Het hoofddoel is te zorgen voor een efficiëntere en snellere navigatie (een cookie bewaart bijvoorbeeld de taal die u kiest, identificeert u wanneer u toegang krijgt tot uw account, enz.) Cookies onthouden uw voorkeuren en stellen u zo in staat sneller en gemakkelijker toegang te krijgen tot de site.

Ze stellen ons ook in staat te begrijpen hoe u op onze website navigeert.

Bovendien bieden zij de mogelijkheid om de inhoud van een website of de op deze site aanwezige reclame relevanter voor u te maken. De site zal dus worden aangepast aan uw persoonlijke smaak en behoeften.

Beheer van cookies

Voor het plaatsen van bepaalde cookies op uw terminal is het noodzakelijk dat wij uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming verkrijgen. Wij verkrijgen deze via de banner die op de homepage van de website is geplaatst.

Bovendien maken de meeste browsers gebruik van cookies. U kunt deze cookies ook verwijderen of de installatie ervan op elk moment en kosteloos weigeren door de opties van uw browsersoftware aan te passen. De configuratie van elke browser is verschillend. Elke procedure wordt beschreven in het helpmenu van uw browser.

Door het gebruik van cookies te weigeren, kunt u toegang krijgen tot onze website. Sommige functies zullen echter beperkt of zelfs onmogelijk zijn.

Soort cookies

a. Technische cookies

Deze cookies, die alleen uw IP-adres bevatten, zijn essentieel voor het bezoeken van de site.

Ze laten u toe:

  • surfen op de verschillende pagina's van de website en gebruik maken van de mogelijkheden ervan;

  • formulieren in te vullen;

  • te zorgen voor de verificatie van uw identiteit wanneer u toegang krijgt tot uw persoonsgegevens;

  • beveiligde toegang tot de website.

Voor deze cookies is uw toestemming niet nodig, aangezien zij u toegang tot de website verschaffen.

b. Functionele cookies

Deze cookies vergemakkelijken en analyseren de werking van onze website. Dankzij hen kunnen wij uw surfervaring aangenamer en meer gepersonaliseerd maken.

Dankzij hen kunnen we:

  • de diensten te personaliseren (taal, valuta, locatie, navigatiegegevens, enz.) ;

  • herinner je je keuzes van een vorig bezoek;

  • informatie te verzamelen uit online formulieren;

  • statistieken op te stellen;

  • het gebruik van de site te analyseren.

Net als technische cookies worden deze cookies gebruikt om uw navigatie te verbeteren en is uw toestemming niet vereist.

c. Reclame cookies

Deze cookies geven ons informatie over uw surfgedrag en stellen ons in staat de reclame-inhoud van onze website aan te passen aan uw interesses.

Op basis van deze cookies kunnen wij de doeltreffendheid van reclamecampagnes analyseren, met name door na te gaan welke handelingen u vervolgens verricht wanneer u op deze reclamebanners klikt. Daarnaast kunnen wij op basis van geolocatiegegevens advertenties op maat maken om u te informeren over mogelijkheden bij u in de buurt.

Deze reclamecookies kunnen ons ook in staat stellen u gerichte reclame te sturen met behulp van technologieën die gegevens matchen op basis van de sites die u hebt bezocht.

De informatie die wij verzamelen en delen, identificeert alleen uw apparaat.

Voor deze cookies is uw toestemming vereist en wij vragen u die te geven wanneer u onze website bezoekt.

d. Analytische of prestatiecookies

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe u onze website bezoekt. Zij stellen ons in staat het publiek van de verschillende inhouden en onderdelen van onze website te meten, zodat wij deze kunnen verbeteren.

Dankzij deze cookies kunnen wij navigatieproblemen opsporen en de ergonomie van onze website verbeteren.

Deze gegevens worden verzameld en zijn derhalve volledig anoniem.

Voor deze cookies hebben wij uw toestemming nodig.

e. Cookies voor sociale netwerken

Social network" cookies delen inhoud die u verkiest te delen via applicatieknoppen die behoren tot sociale netwerken. Wanneer u deze knoppen gebruikt, wordt een cookie van een derde partij op uw terminal geïnstalleerd en als u met het sociale netwerk bent verbonden, wordt deze informatie aan uw profiel toegevoegd.

Wat deze cookies betreft, is het raadzaam bij elk sociaal netwerk na te gaan wat de omvang van de verzameling en het gebruik van gegevens is.

Ook voor deze cookies is uw toestemming nodig.

f. Cookies van derden

Deze cookies worden door derden op onze website en vervolgens op uw terminal geplaatst. Wij hebben hier geen controle over. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de informatie die deze sites van derden verstrekken over hun eigen cookies.

Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens

Cookies die persoonsgegevens verwerken, zijn onderworpen aan de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens. In dit verband heeft u bepaalde rechten (recht van toegang, recht op rectificatie, recht van verzet, recht om toestemming in te trekken, enz.)

Wij verwijzen u naar ons Privacybeleid (https://www.bicobycookie.be/mentionslegales) waarin uw rechten en de voorwaarden voor de toepassing van deze rechten in detail zijn beschreven.

Contact

Emailadres bedrijf: info@bicobycookie.be

Postadres van de onderneming: Moorselsteenweg 84 1933 Sterrebeek

Wijziging

Wij behouden ons het recht voor om de bepalingen van dit beleid te allen tijde te wijzigen. Wij zullen de wijzigingen rechtstreeks op onze website bekendmaken.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Dit beleid wordt beheerst door de nationale wetgeving van onze belangrijkste vestigingsplaats, zoals hierboven vermeld.

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van dit Beleid zal onderworpen zijn aan de jurisdictie van dat nationale recht.

Deze versie van het beleid is van kracht en werd bijgewerkt op 01/12/2023.

Politique de vie privée
Politique en matière de cookies
bottom of page